Уведомление за решение от Министерство на околната среда и водите, да не бъде извършвана екологична оценка на поземлен имот, собственост на СИИ Имоти АДСИЦ, намиращ се в гр. София, район Слатина, с Идентификатор 68134.710.3062.

Прикачен файл