„СИИ Имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Дружеството е учредено на 15.11.2005 г. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд на 20 декември 2005 г„. СИИ Имоти” АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти, с Решение № 334 – ДСИЦ от 17 май 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

Корпоративен профил

„СИИ Имоти” АДСИЦ („Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, п.к. 1172, район Средец, ул. Апостол Карамитев No 16.

Структура на управление

Системата на управление е едностепенна. Органа на управление е Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и длъжността изпълнителен директор. От 20.09.2017 година в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан нов съвет на директорите в следния състав:

Светослав Иванов Дечев – Изпълнителен директор
Даниел Мирчев Мирчев – Председател на Съвета на директорите
Мая Мирославова Огнянова – Член на Съвета на директорите

Акции

Акциите на „СИИ Имоти” АДСИЦ са безналични, поименни, с право на глас.
Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.
Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.

Търговия

Прехвърлянето на акциите на „СИИ Имоти” АДСИЦ се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.
Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар”АД, по силата на сключен договор.
Акциите са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София.
Данни за емисията:
БФБ код: 5CG
ISIN код: BG1100006060

Прехвърляне на собствеността върху акциите от капитала на  „СИИ Имоти“ АДСИЦ се осъществява с посредничеството на инвестиционен посредник (ИП), който е член на БФБ – София и Централен депозитар. Прехвърлянето на собственост е факт от момента на отразяването му в книгата на акционерите от Централен депозитар (ЦД). Търговия (покупка или продажба) на акциите може да се осъществи чрез всеки инвестиционен посредник. Прехвърляне между роднини на акциите може да се осъществи чрез ИП – Регистрационен агент (РА). Унаследяване на акциите може да се осъществи чрез ИП – РА.

Акциите са безналични и се водят в книга на акционерите от Централен депозитар. Документът, който се издава от ЦД е депозитарна разписка (ДР). В случай, че депозитарната разписка е изгубена, може да се издаде дубликат. Дубликат на ДР се издава от ИП – Регистрационен агент. Когато акциите са по подсметка на акционера в ИП, ДР не е необходима. Всички операции, свързани с акциите – покупка, продажба, прехвърляне на права, дивиденти и др. се извършват чрез ИП, при когото са акциите.

Списък на ИП и РА, членове на ЦД можете да намерите на интернет страницата на ЦД /За нас /Членове
Списък на ИП, членове на БФБ можете да намерите на интернет страницата на БФБ /Членове на БФБ

Обслужващо дружество

Законовата уредба, уреждаща секюритизацията на недвижими имоти посредством дружествата със специална инвестиционна цел, предвижда разделение на функциите в този процес между специализирани институции – обслужващи дружества, банка депозитар, оценители на недвижими имоти и др.

Съгласно ЗДСИЦ, дейността на „СИИ Имоти” АДСИЦ се осъществява чрез договори със специализирани търговски дружества (обслужващи дружества). Обслужващото дружество на „СИИ Имоти” АДСИЦ е „СИИ Имоти Мениджмънт“ ООД. Обслужващото дружество подпомага дейността на „СИИ Имоти” АДСИЦ посредством:

• Изготвяне на проучвания и анализи, прогнози и оценки за състоянието на пазара на недвижими имоти в страната и предложения за покупка на право на собственост;
• Анализ на състоянието на недвижимите имоти, които „СИИ Имоти” АДСИЦ притежава или възнамерява да придобие и изготвяне на стратегия за последващо управление или разпореждане с тези имоти;
• Изготвяне на предложения и промени в инвестиционните цели и ограниченията в инвестиционната дейност и/или вида на недвижимите имоти за секюритизация;
• Изготвяне на анализи, прогнози и оценки за състоянието на пазара на финансов ресурс и предложения относно конкретна форма на финансиране на дейността на АДСИЦ;
• Изготвяне на анализи и предложения относно промени и замени в източниците на финансиране на дейността на АДСИЦ.

При изпълнение на дейностите и услугите като обслужващо дружество на „СИИ Имоти” АДСИЦ, „СИИ Имоти Мениджмънт“ ООД използва специалисти в областта на сделките с инвестиционни имоти, включващи придобиване, продажба и отдаване под наем, както и експерти в счетоводното и правно обслужване. Организационната структура на дружеството включва финансово-счетоводен отдел, юридически отдел, експертни екипи за работа по отделните проекти и отдел за анализ на пазара на недвижими имоти.